אז איך זה עובד?

לוחות זמנים:

אנו נסיים את כל העבודות הכוללות במסגרת הפרויקט,

לא יאוחר מאשר 8 חודשים מתאריך התחלת ביצוע העבודה.

 

אחריות:

עלינו האחריות לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה ובסמוך לו, ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.

 

אנו נוודא לפני תחילת העבודה, עם הרשויות המתאימות, שבידיו כל הנתונים לגבי כבלים/ ו/ או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, חשמל, צינורות מים וביוב.

עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיד לרשות המתאימה ולקבל מהם הוראות על אופן הטיפול הדרוש.

הדיירים משוחררים מכל אחריות

לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים, ואנו מתחייבים לתקנם על חשבוננו לשביעות רצון הרשות המתאימה, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 

שילוט:

עלינו להתקין שלט אשר יכלול את שם הפרויקט, שם הקבלן המבצע, ושמות כל המתכננים.

מידות השלט תהיינה 3*5 מ'.

גודל האותיות הכתובות יהיה מותאם לממדי השלט.

השלט יותקן על ידינו ועל חשבוננו, במקום אשר ייראה היטב מכיוון הרחוב, לפי הנחיות הגורמים הנוגעים בדבר.

בסיום העבודה יסולק השלט מהאתר.

 

התאמה לתקנים:

כל החומרים והמוצרים שבהם נשתמש יעמדו בדרישות התקנים הישראלים המתאימים, או בדרישות של מפרטי מכון התקנים.

החומרים והמוצרים יעמדו בדרישות התקנים הישראלים הקיימים, גם אם התקנים אלו אינם תקינים רשמיים או מחייבים.

במידה ומשתמשים בחומרים ומוצרים מתוצרת הארץ, או מתוצרת חוץ, שאין לגביהם תקן או מפרט מכון של מת"י, אזי הם יתאימו לתקני חוץ מתאימים (תקן אירופי או תקן אמריקאי).

1. כל החומרים יהיו תו תקן ישראלי.

2. וביטוח האתר יהיה על חשבון החברה ובאחריותה בלבד.

3. לאחר סיום העבודה יוחזר הפיתוח הסביבתי בקומת הקרקע לא דשא ולמעט גינון (עצים, צמחייה וכדומה) ומצבו טרם תחילת העבודות באתר.

 

 

מנהל עבודה:

יועסק באתר העבודה, באופן רציף במהלך כל ביצוע העבדה, לצורך תיאום ופיקוח על העבודה, מנהל עבודה.

 


 

 

 

 

 

תיאור הבניין הקיים: בניין קומות דירות למגורים.

הערות כלליות:

א. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי העדכני המחייב, כאשר ישנו כזה.

ב. הכנת האתר עבור אחסון והגדרת שטח עבודה עבור קבלן מבצע וזאת על מנת לשמור על אורח חיים תקינים עבור דיירי המבנה בזמן ביצוע העבודות.

 

התארגנות:

1.01. הכנות והתארגנות באתר לרבות יישור השטח והגנה על הקיים-קומפלט.

1.02. הקמת פיגום תקני סביב לבניין לפי צורך.

1.03. החזרת המצב בגינה לקדמותו-לא כולל דשא-לא כולל צמחיה בגינה-קומפלט.

 

תוספת מרפסות שמש:

2.01. בניית תוספת מרפסות שמש כולל יסודות עוברים לחניון ומחסנים מפלס 1-.

כל העבודות לפי פרוט בכתב חומרים שהתקבל ולפי הוראות קונסטרוקטור, אדריכל ומפקח הפרויקט.

 

ניקיון:

5.01. ניקיון סופי של האתר ברמה מושלמת, הכולל סילוק כל הפסולת

בסוף ובמהלך הבניה.

5.02. הדבקת יריעות פוליאתילן להגנה על כל החלונות הקיימים בבניין.

5.03. מילוי כל דרישות העירייה בכל הנוגע לארגון האתר, לרבות הצבת שלט עם שמות כל היועצים , גידור האתר, שערים וגב מוגן לפיגום.

 

שמירה על אורח חיים תקין:

כאשר העבודה מתבצעת בבניין אשר מאוכלס בדיירים ומשמש למגורים ו/או לעסקים שונים.

אנו נבצע את עבודתנו באופן שלא יפגע באורח החיים הסביר של הדיירים, אפילו אם נאלץ עקב כך לבצע שינויים בארגון העבודה.

כל החומרים אשר ישמשו אותנו לצורך העבודה, יאוחסנו במקומות אשר יתואמו מראש עם הוועד שמייצג את הדיירים מולנו.

כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות כך שלא תפריע לאורח השימוש הרגיל במבנים הקיימים, ותסולק מעת לעת במהלך העבודה.

בכל המקומות המשמשים כמעברים או כניסות לבניין יבוצע פינוי פסולת באופן שוטף במהלכו של כל יום עבודה בבניין וזאת במהלך כל תקופת העבודה בבניין.

 

סילוק הפסולת אל מחוץ לחצר הבניין ייעשה אל מקומות איסוף פסולת

המאושרים ע"י העירייה.

פיזור הפסולת במקומות אלו ייעשה בהתאם להנחיות ונוהלי העירייה.

שעות העבדה באתר ייקבעו בתאום עם וועד הבית, ובכל מקרה

לא יתחילו לעבוד באתר לפני 07:00 בבוקר ויסיימו את יום העבודה

באתר לא יאוחר מאשר 19:00 בערב.

כל ההוצאות הכרוכות בקיום הנ"ל, תחולנה עלינו בלבד.

 

גבולות שטח העבודה ושטחי התארגנות:

אנו נבצע את העבודות הדרושות להכנה והכשרת השטח. בתיאום מלא עם כל גורם הנוגע לדבר.

כל השטחים והדרכים אשר בגבולות אתר העבודה ושטחי ההתארגנות, יתוחזקו על ידינו ועל חשבוננו, במשך כל תקופת הביצוע של פרויקט זה, בכל תנאי מזג אויר ויהיו ברמה נאותה לשימוש ומעבר של כלי רכב מסוגים שונים.

 

 

לחיות גבוה- זה לא בשמיים!

על קצה המזלג:

לאחר ביקור במבנה, שנעשה ע"י מהנדס ואדריכל, נמצא כי תנאי המבנה הקיים, השטח גישה לעבודות השיפוץ,

יש באפשרותנו לבצע את העבודה כדלקמן: